Velmi si vážíme toho, že se děti do naší lesní školky těší a chodí do ní rády! Je to hlavně díky nemalé zásluze našeho personálu, pro který je práce s nejmenšími každodenní radostí. Pro výběr spolupracovníků lesní školky byly stěžejní nejen odborné znalosti, ale i osobní předpoklady, vlastní vize a životní filozofie. Skupinu dětí doprovází vždy jeden učitel a jedna chůva. Na vedení vybraných kroužků dochází i externisté. Náš sehraný tým pedagogů dokáže porozumět souvislostem konání dětí a zároveň jim v případě potřeby nabídnout radu nebo ukázat cestu dalšího rozvoje.

Pedagog má za úkol:

 • motivovat děti, vzbuzovat v nich odvahu poznávat nové věci  a zájem o okolní prostředí  a zákonitosti lesa
 • jít příkladem a chovat se přátelsky nejen k dětem, ale i k lesu
 • klást důraz na učení prožitkem
 • rozšiřovat si své znalosti skrze odbornou literaturu, nové zkušenosti, veřejnou  diskuzi a zájem o společenské dění
 • pečovat a prohlubovat sociální vztahy s dětmi a jejich rodiči
 • pozorovat vývoj každého svěřeného dítěte, znát jeho osobnost a zvyklosti a vést dokumentaci
 • minimálně dvakrát ročně informovat rodiče na schůzce o vývoji dítěte a být jim nápomocen s odbornou radou kdykoliv během roku

 

Chův má za úkol:

 • pomáhat odbornému personálu při běžných denních činnostech
 • plnit potřeby dětí a být jim nápomocen
 • spolupracovat s pedagogem na denním programu a aktivně se podílet nejen na jeho průběhu, ale i přípravě
 • naslouchat dětem a být pro ně v případě potřeby oporou

 

Náš tým

 

Mg. Žaneta Tesařová

ředitelka Lesní mateřské školy, tel.: 721 165 824

 

Markéta Cirhanová

chůva - nepedagogický pracovník

 

Louis Eamonn Donnelly

rodilý mluvčí AJ - nepedagogický pracovník

 

Bc. Lucie Moravcová

učitelka (pedagogický pracovník)

 

 

Mgr. Petr Novotný, M.A.

předseda o.s.

Vystudoval politologii na Miami University, U.S.A. a Palackého Univerzitě v Olomouci, kde se zaměřoval především na politiku životního prostředí a sociální tématiku. Od roku 2004 se zajímá o všechny alternativní pedagogické směry v péči o předškolní děti, přičemž mu nejvíce k srdci přirostly Montessori a zejména lesní pedagogika. O děti různého věku pravidelně pečuje od svých patnácti let. S lesní školkou se poprvé setkal při ročním pobytu na univerzitě v Helsinkách v roce 2003, kde měl možnost poznat metody lesní pedagogiky. Od roku 2010 se intenzivně zabýval přípravou lesní školky Doma v lese. Jako jeden z mála mužů si také aktivně vyzkoušel pobyt na rodičovské dovolené se synem Jáchymem. Pevně věří v sílu pozitivního myšlení, magickou moc přírody a otevřenost mysli prolínající se se vzájemným respektem mezi lidmi. Je přesvědčen, že děti není třeba vychovávat, jen jim poskytnout dostatek svobody a prostoru k vlastnímu rozvíjení při respektování vzájemných pravidel mezi dítětem a dospělým. Přesně o to se v lesní školce Doma v lese snaží.    

Mgr. et Mgr. Adéla Kučerová

místopředsedkyně o.s.

Vystudovala nederlandistiku a germanistiku v Olomouci a politologii a africká studia v Hradci Králové. Má několikaleté zkušenosti z různých neziskových organizací, dlouhodobě byla aktivní skautkou. Již od střední školy připravovala volnočasové aktivity pro děti a mládež. Zajímá se o waldorfskou pedagogiku, absolvovala montessori kurzy. Pro lesní školku Doma v lese připravuje vzdělávací plán a metodiku, přičemž využívá znalostí ze své profese, kde se také věnuje vzdělávání. Dále získává pro lesní školku granty, dotace a další nadšené sponzory. Má ráda lidi, kteří jsou odvážní a dokáží měnit zaběhnuté pořádky. Návrat k přírodě je podle ní cestou k tomu, abychom byli všichni šťastní.

Spolupráce rodičů s personálem

Minimálně čtyřikrát do roka se konají schůzky rodičů a odborného personálu, během nichž budou rodiče informováni o tom, jak dítě prospívá, jak se mu daří a v jakém vývojovém stádiu se nachází. Vedení lesní školky klade důraz na spolupráci s rodiči a je otevřené diskuzi o návrzích ze strany rodičů. Odborný personál a i vedení školky jsou připraveni kdykoliv zodpovědět dotazy rodičů, příp. nových zájemců o umístění dítěte do školky, poskytnout jim v případě potřeby odbornou pomoc či uskutečnit osobní setkání.