Kolik za to

Měsíční příspěvky rodičů na provoz lesní mateřské školy DOMA V LESE:

počet dnů

měsíční příspěvek

5

7.800

3

5.400

2

4.100

Ceník je platný od 1.9.2016 - ceny jsou koncové.

Platba

Školkovné je splatné ve třech splátkách rozložených do školkového roku a to následujícím způsobem:

  1. platba splatná do 1.9. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně částku za září, říjen a listopad;

  2. platba splatná do 30.11. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školkovné na měsíce prosinec, leden, únor;

  3. platba splatná do 28.2. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školkovné na březen, duben, květen, červen. V případě přihlášení dítěte k docházce v průběhu jednotlivých období splatnosti zaplatí rodič vždy souhrnně pouze poměrnou část určenou provozovatelem.

Při přihlášení dítěte k docházce s více jak měsíčním předstihem či v době oficiálních zápisů je rodič povinen uhradit jedno měsíční školkovné nejpozději 14 dní po řádném přihlášení z důvodu potvrzení rezervované kapacity. Toto ustanovení platí i pro přihlášení na lesní příměstský tábor, pokud není datum nástupu dítěte do školky kratší než 14 dní. V takovém případě je poplatek splatný do data nástupu dítěte k docházce. Zbývající část plateb školkovného dle výše uvedeného rozpisu je rodič povinen uhradit nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícímu prvnímu dni nástupu dítěte k docházce.

Doba prodlení může činit nejdéle sedm kalendářních dní. V takovém případě pozdního uhrazení je Provozovatel oprávněn účtovat sankci z prodlení 10 % z měsíční výše příspěvku. Pokud nebude příspěvek uhrazen nejpozději do 8. kalendářního dne po určené splatnosti, má provozovatel právo dítě z výuky vyloučit a po rodiči nezaplacenou částku vymáhat. 

Při nástupu do školky nevyžadujeme složení kauce.

Ceny zahrnují

veškeré poplatky spojené s docházkou do LMŠ. Konkrétně se jedná o náklady na provoz LŠ, svačiny, teplé obědy, pomůcky pro výuku, jízdné vlakem do Třísova a zpět, náklady na dovoz obědů a speciální akce, které v průběhu roku pořádáme jak pro rodiče, tak děti (např. přespání v jurtě, odpolední promítání a jiné). 

Ceny nezahrnují

úhrady jízdného a vstupného na výlety, exkurze a kulturní akce organizované v průběhu školního roku. Tyto výdaje hradí pouze rodiče dětí, kteří se akcí zúčastní. 

Náklady na školkovné v DOMA V LESE jsou od školního roku 2017/2018 uznatelným daňovým nákladem za umístění dítěte do předškolního zařízení.