Cena měsíčního školného činí 5.500 Kč a je splatná pololetně. Smluvní podmínky upravuje Smlouva o docházce do Svobodné základní školy, kterou rodiče podepisují před nástupem dítěte do školy. Poskytujeme sourozeneckou slevu na školné a to ve výši 500 Kč na druhého a každého dalšího sourozence.

Cena za dobrovolnou družinu činí 500 Kč měsíčně (7:00 - 9:00 hod, 13:00 - 16:30 hod).

Stravné

Není zahrnuto v ceně školného. Hradí se zvlášť současně se školným, tzn. 2 x ročně formou stanovené zálohy. Na konci pololetí je stravné za neprojedené obědy vyúčtováno a vráceno zpět. 

Cena: oběd - 55 Kč

Typ stravy: laktoovovegetariánská

Ceny zahrnují

Každodenní docházku do školy, základní materiál pro výuku a tvořivé aktivity. 

Ceny nezahrnují

Úhrady jízdného a vstupného na výlety, exkurze a kulturní akce organizované v průběhu školního roku, dražší umělecké dílny, školu v přírodě či občasný nákup učebních pomůcek (písanky, ergonomická pera aj.).

Platba

Školné, družina i záloha na stravu jsou splatné ve dvou splátkách rozložených do školního roku a to následujícím způsobem:

1. platba splatná do 31.8. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně částku za září - leden;

2. platba splatná do 31.1. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školné na měsíce únor - červen

Při přihlášení dítěte k docházce s více jak měsíčním předstihem či v době oficiálních zápisů je rodič povinen uhradit jedno měsíční školné nejpozději 14 dní po řádném přihlášení z důvodu potvrzení rezervované kapacity. 

Doba z prodlení může činit nejdéle sedm kalendářních dní. V takovém případě pozdního uhrazení je provozovatel oprávněn účtovat sankci z prodlení 5 % z měsíční výše příspěvku. Pokud nebude příspěvek uhrazen nejpozději do 8. kalendářního dne po určené splatnosti, má provozovatel právo dítě z výuky vyloučit a po rodiči nezaplacenou částku vymáhat. 

Při nástupu do školy nevyžadujeme složení kauce či zálohy.