Svobodná základní škola

Začalo to dávno před lety lesní školkou. A dětem se v přírodě tak líbilo, že sedět následně ve školních lavicích se stalo jednoduše nemyslitelným. Pravda, návaznost pro předškoláky nám vrtala v hlavě od samého začátku. Místo, kam děti budou rády chodit, kde bude dostatek inspirace, pohybu a radosti. A tak jsme založili Svobodnou základní školu. Máme z toho velkou radost! Pro zázemí školy jsme vybrali starou obecní školu v Libníči, která se nachází 7 km od Českých Budějovic. Prostory v 1. patře jsme zrekonstruovali a vrátili jim účel, za kterým byly kdysi postaveny. Ze všech zdí na nás dýchá příjemná atmosféra staré školy, která je umístěna v blízkosti krásné přírodní lokality. Každý den chodíme s dětmi do přírody, venku se dá totiž naučit úplně vše! Jen si to představte – každý den vás ovane svěží lesní vítr, zhluboka se nadechnete a místo ohlušujícího zvonění vám zazpívají všudypřítomní ptáci. S kamarády si sami vyberete, čím se budete zrovna zabývat a co vás v současnosti nejvíce zajímá. Cíle, kterých chcete dosáhnout, si stanovíte též společně a na základě vlastní motivace. Když se budete chtít proběhnout, jednoduše si zaběháte či zahrajete hru. Budete moct vyrábět z hlíny, dřeva, papíru či přírodnin. Taky si užijete pestrou hudební výchovu a ani výuka cizích jazyků rozhodně nebude nuda. Pokud se dílo nedaří a potřebujete pomoc, obrátíte se na učitele. Ten je totiž váš rovnocenný partner ve vzájemném poznávání a učení. Čas je ve Svobodné základní škole pouze orientačním prostředkem, nikoliv stresujícím elementem, kterému se výuka podřizuje. Na každou aktivitu bude tolik minut a hodin, kolik každé dítě potřebuje. Tomu my říkáme vzdělávání pro 21. století – hravě, svobodně, kreativně a bez zbytečného stresu.

 

Teď vás určitě napadlo, proč je něčeho podobného třeba? Není už takových škol dost? A že ty klasické státní taky nejsou nakonec tak špatné? My jsme přesvědčeni, že obdobných škol je naopak zapotřebí dokonce více než kdy předtím. Všechno je totiž jinak než před 30, 50 nebo 100 lety. Dokonce dnes je všechno jiné než před pouhými 5 lety. Svět se nám mění doslova pod rukama a to rychlostí naprosto bezprecedentní. Jediná stálice, která přetrvává již 200 let pouze s kosmetickými úpravami, je systém českého vzdělávání. Ten svým zaměřením výhradně na encyklopedické a faktografické znalosti (které se rok od roku mění), ale i lpěním na starých pedagogických doktrínách typu „cukru a biče“, „nepodmíněné autority učitelů“ a jiných, naprosto neodpovídá potřebám současného světa, natož pak toho, který zatím neznáme. A my jsme bytostně přesvědčeni, že tímto způsobem nemůžeme dnešní děti kvalitně připravit na budoucí život. Kromě světových reálií se však, a to je mnohem podstatnější, změnilo i osazenstvo školních lavic. Současné děti, mladí a dospívající se chovají naprosto odlišně od předchozích generací. Mají jiné návyky, životní filozofie a cíle, jinak přemýšlí a organizují si čas. A nejpodstatněji, vykazují naprosto jiné motivace k vlastnímu rozvoji. A právě tyto nové motivace musí vzdělávací metody odrážet, nikoliv se je snažit potlačit či předělat. Nejlepší předpoklad k tomu udělat něco nejlépe je, že zvolené aktivity konám z vlastní vůle, mám z ní radost a navíc ji dělám pro uspokojení vlastní osobní potřeby. Tato konstanta je za každých okolností optimální motivací zaručující nejlepší možný výsledek. Moderní vzdělávání proto musí být zábavné, hravé, kreativní a bez zbytečného výkonnostního i časového stresu. Tím zamezíme zbytečným překážkám v učení odvádějících od samotné podstaty věci. Pokud chceme ze žáků vychovat odpovědné, sociálně citlivé a cílevědomé osobnosti, musí zároveň dostat patřičné pravomoci, ze kterých se následně odpovědnost odvozuje. A jak tyto vzletné fráze zrealizujeme?

Jedenáct základních principů organizace naší Svobodné základní školy:

 • Děti v naší škole si do určité míry vybírají samy to, čemu se dle vlastního aktuálního zájmu chtějí věnovat. Cíle pro vlastní projekty si stanoví sami, popřípadě v konzultaci s učitelem. Známky a porovnávání s ostatními v takovém případě nemají žádnou vypovídací hodnotu a tak s nimi nebudeme ztrácet čas.
 • Učitel představuje inspirativního průvodce na naší cestě. Je to člověk empatický, zkušený a jeho mysl otevřeně vítá různé způsoby řešení daných věcí a kreativní přístup ke všemu kolem nás. Nevybírá zkratkovitá řešení, každého žáka zná velmi osobně a vytváří atmosféru bezpečí, kdy chyba je zcela přirozenou součástí v procesu učení.
 • Důležitá je pro nás nejen hlava, ale i srdce a ruce. Všechny tyto složky vnímáme jako základní trojúhelník v každém procesu vzdělávání.
 • Děti a personál školy mají možnost spolupodílet se na řízení školy v tzv. školní radě. Každý hlas má stejnou váhu.
 • Učíme se ve smíšených třídách. Naučíme se navzájem si pomáhat a tolerovat to, že každý jsme jiný, ale všichni jsme lidské bytosti.
 • Užíváme si každý okamžik v krásné okolní přírodě, protože z ní se můžeme naučit vše, co pro život potřebujeme. A když pochopíme její cenu pro náš život, budeme si ji více vážit a chránit ji.
 • Rodiče se zajímají o to, jak se jejich dítě ve škole cítí, co prožívá, co jej momentálně baví a aktivně se školou spolupracují.
 • Škola je zcela bez zvonění, známek, zkoušení, testů, trestů a jiných výdobytků 18. století. Jde to i jinak. Vytvořením povinnosti a strachu dítě ztrácí vlastní motivaci a přestane chápat učení jako radostný celoživotní proces.
 • Školní družina není utrpením, ale opravdovým dobrodružstvím. Volný čas trávíme sportovními aktivitami v lese i na hřišti, dětskou jógou, výrobou keramiky, deskovými a logickými hrami a spoustou dalších aktivit, které si děti mohou dle vlastní libosti vyzkoušet a zažít. 
 • Výuka cizích jazyků je zábava. Nejedná se o dril slovíček, gramatiky či frází. Učíme se za pochodu ve zcela reálných situacích.
 • Ve zdravém těle je zdravý duch a tak se stravujeme tak, abychom tělu poděkovali za vše, co pro nás dělá. Kvalitní bezmasé obědy dovážíme každý den z Českých Budějovic.

Během našeho každodenního konání ve škole se snažíme naplňovat naši vizi a strategii školy, kterou jsme si sepsali ještě dřív, než jsme školu otevřeli. Někdy nám to jde lépe, někdy hůře. Ale snažíme se nezapomínat na naše hodnoty a principy, které jsou pro nás nesmírně důležité a znamenají pro nás pomyslný maják na naší cestě. Na této cestě se vzájemně potkávají žák, pedagog, rodič, veřejnost a příroda. Jsou to aktéři, kteří společně utváří naši školu a na které upínáme pozornost. Středem zájmu Svobodné základní školy je:

 1. ŽÁK, který:

  • má možnost naplňovat své vzdělávací cíle dle svého tempa a zájmu

  • se cítí ve škole bezpečně a umí pracovat s chybou

  • rozpozná, kde se právě na své vzdělávací cestě nachází a jaké další kroky musí učinit

  • je motivován k učení a nevyžaduje k tomu externí nátlak (známky, pochvaly, tresty aj.)

  • aktivně se zajímá o společenské dění a environmentální témata, s okolím navazuje pozitivní vztahy

  • má radost ze života, vzdělávání chápe jako celoživotní snahu porozumět dnešnímu světu a prakticky se do něj zapojit

  • je empatický a zároveň kriticky smýšlející

 2. PEDAGOG, který:

  • je vyzrálou a empatickou osobností, s hlubokým porozuměním pro vnitřní i vnější procesy dítěte

  • vytváří bezpečné prostředí, ve kterém žáci mohou zažít úspěch a radost z učení

  • má zpracovaná svá emoční zranění, nepromítá je do výuky

  • nepředává, ale inspiruje

  • nevytváří si domněnky, nehodnotí, pouze popisuje

  • klade více otázek než odpovědí

  • dokáže vidět věci z nadhledu a v kontextu, nachází souvislosti a propojuje znalosti

  • dává žákům prostor pro vytvoření vlastního úsudku a názoru

  • umí si sám ze sebe udělat legraci a nebere se tak moc vážně

  • je ochotný se dále sebevzdělávat a mít otevřenou mysl pro nové věci

  • je týmovým hráčem, dokáže vystoupit ze své komfortní zóny

  • empaticky, ale se sebedůvěrou, dokáže komunikovat s rodiči a veřejností

 3. RODIČ, který:

  • se aktivně zajímá o dění ve škole a zapojuje se do něj

  • se k učitelům se chová vstřícně a partnersky

  • sdílí hodnoty školy

  • na cestě vzdělávání důvěřuje nejen učitelům, ale zejména svému dítěti

 4. VEŘEJNOST, která:

  • která se nejen odborně zapojuje do dění ve škole

  • pomáhá uvádět teoretické poznatky žáků do praxe

  • pomáhá zakotvit učení v místě, kde se škola nachází a propojuje školu s děním v obci

 5. PŘÍRODA, kterou:

  • žáci využívají jako svou venkovní učebnu a neustálý zdroj inspirace

  • je potřeba chránit skrze školní aktivity se žáky

  • škola vnímá jako nejvyšší princip fungování světa