Praktické informace

Jak to u nás chodí

Do lesní školky můžete své dítě přihlásit na 5 dní v týdnu (po-pá), na 3 dny v týdnu (po-st) nebo na 2 dny v týdnu (čt-pá). Školka je určena dětem ve věku 3-6 let a ve věkově smíšené třídě se nachází max. 24 dětí. Jelikož jsme školkou v rejstříku MŠMT, mohou si u nás předškoláci užít povinný předškolní rok.

Otevřeno máme od září do června. O víkendech, státních svátcích a školních prázdninách si dovolujeme odpočívat a čerpat síly. Uzavření školky během výše uvedených dní nemá vliv na krácení příspěvku na provoz a školkovné je tak hrazeno v plné výši. Zároveň není možné požadovat náhradu za tyto dny.

Školní rok 2023/2024 zahajujeme v pondělí 4.9.2023.

Naposledy před prázdninami se sejdeme v pátek 28.6.2024. To zase bude loučení, hlavně s našimi předškoláky… V červenci a srpnu v předem určených týdnech funguje školka formou tzv. lesních příměstských táborů na týdenní bázi od pondělí do pátku. Docházka v těchto měsících je možná pouze touto formou.  

Přihlášení do lesní školky

Přijímání nových dětí probíhá formou zápisů, které pro školní rok 2023/2024 proběhnou v květnu 2023. Proces přihlášení dítěte se skládá z účasti rodičů na informační schůzce, vyplnění přihlášky včetně všech dokumentů a samotného zápisu. Do lesní školky lze přihlašovat i průběžně během školního roku v případě, pokud to její kapacita umožní.

Platba

Školkovné je splatné ve třech splátkách rozložených do školkového roku a to následujícím způsobem:

  1. platba splatná do 1.9. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně částku za září, říjen a listopad;

  2. platba splatná do 30.11. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školkovné na měsíce prosinec, leden, únor;

  3. platba splatná do 28.2. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školkovné na březen, duben, květen, červen. V případě přihlášení dítěte k docházce v průběhu jednotlivých období splatnosti zaplatí rodič vždy souhrnně pouze poměrnou část určenou provozovatelem.

Při přihlášení dítěte k docházce s více jak měsíčním předstihem či v době oficiálních zápisů je rodič povinen uhradit jedno měsíční školkovné nejpozději 14 dní po řádném přihlášení a to z důvodu rezervace místa. Pokud je datum nástupu dítěte kratší než 14 dní, je poplatek splatný do data nástupu dítěte k docházce. Zbývající část plateb školkovného dle výše uvedeného rozpisu je rodič povinen uhradit nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícímu prvnímu dni nástupu dítěte k docházce.

Doba prodlení může činit nejdéle sedm kalendářních dní. V případě pozdního uhrazení platby je provozovatel oprávněn účtovat sankci z prodlení 10 % z měsíční výše příspěvku. Pokud nebude příspěvek uhrazen nejpozději do 8. kalendářního dne po určené splatnosti, má provozovatel právo dítě z výuky vyloučit a po rodiči nezaplacenou částku vymáhat. 

Při nástupu do školky nevyžadujeme složení kauce. 

Pro rok 2023 dostanete zpět částku 17.300,-Kč ze zaplaceného školného v rámci ročního daňového zúčtování. Náklady na školné v lesní školce DOMA V LESE jsou uznatelným daňovým nákladem za umístění dítěte do předškolního zařízení. 

Odhlášení a omluvení dítěte

Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek rodičů na provoz lesní školky pokrývá výhradně fixní náklady spojené s výdaji na personál a nezbytné provozní náklady, není možné v případě nemoci, dovolené, apod. příspěvek na provoz vracet. Pro případ, že se rodiče rozhodnou dítě úplně odhlásit z docházky, činí výpovědní lhůta 2 měsíce, počítáno od prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k odhlášení dítěte. Během výpovědní lhůty jsou rodiče dále povinni hradit příspěvek na provoz školky.

Docházka a doprava

Příjezd dětí do lesní školky probíhá individuálně v rozmezí od 7:30 do 9:00 a to přímo na pozemek LMŠ. Zde dochází k předání dětí průvodcům a následně začíná společný den plný dobrodružství. Rodiče si děti vyzvedávají na stejném místě do 16:00. Pokud si rodiče dítě chtějí vyzvednout v průběhu dne, domluví si telefonicky s průvodcem místo předání, poněvadž se nacházíme obvykle mimo školku v přírodě. 

Vybavení dítěte

Pro příjemné a pohodlné trávení času v přírodě je nezbytné odpovídající vybavení. Naše doporučení pro vybavení dítěte dostanou rodiče před nástupem do školky.

Stravování

Děti mají zajištěny 2 svačiny denně, pitný režim a teplý vegetariánský oběd ze zdravé jídelny Impala.